Ordonanta nr. 29

privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice

30 ianuarie 2000

M.Of. nr.41/31.01.2000

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta ordonanţă instituie cadrul legal pentru reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente, cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de igienă şi confort termic interior şi de a reduce pierderile de căldură, consumurile energetice şi de combustibil, costurile de întreţinere pentru încălzire şi alimentare cu apă caldă de consum, precum şi de reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

Art. 2. – Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente constituie parte integrantă a politicii energetice a statului şi se realizează prin programe naţionale armonizate cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare la eficienţa energetică şi la protecţia mediului şi cu principiile de bază privind dezvoltarea durabilă.

Art. 3. – Prevederile prezentei ordonanţe se aplică tuturor clădirilor existente, în cadrul cărora se desfăşoară activităţi care necesită asigurarea unui anumit grad de confort şi regim termic, potrivit reglementărilor tehnice în domeniu.

Art. 4. – Activitatea de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a elementelor de construcţie care delimitează de exterior spaţiile interioare încălzite, precum şi creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor interioare de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum, a centralelor termice, punctelor termice şi a reţelelor de distribuţie a agentului termic şi a apei calde de consum, care se găsesc în interiorul clădirilor sau adiacente acestora.

Art. 5. – Statul sprijină persoanele fizice şi juridice care întreprind măsuri de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente prin acţiuni de informare gratuită a utilizatorilor, prin facilităţi fiscale acordate unor categorii de utilizatori şi agenţilor economici care acţionează efectiv în acest domeniu, şi prin stimularea promovării surselor de energie regenerabilă.

CAPITOLUL II

Realizarea programelor de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente

Art. 6. – (1) În baza politicii energetice a statului, Guvernul va adopta anual programe naţionale de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.

(2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sunt necesare următoarele măsuri:

a) elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică;

b) elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protecţie termică a clădirilor, a necesarului de materiale şi echipamente şi a fondurilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor;

c) revizuirea şi actualizarea reglementărilor tehnice referitoare la proiectarea şi executarea protecţiei termice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente şi stabilirea criteriilor de optimizare a acesteia;

d) elaborarea de proiecte directoare şi de soluţii-cadru pentru reabilitarea şi modernizarea clădirilor şi a instalaţiilor aferente;

e) elaborarea de studii în vederea stabilirii costului real al căldurii pentru încălzire şi alimentare cu apă caldă de consum.

Art. 7. – (1) Pentru clădirile prevăzute la art. 3 se eliberează certificatul energetic prin care se atestă performanţa energetică a acestora (izolarea termică, randamentul energetic al echipamentelor etc.).

(2) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va adopta prin ordin al ministrului metodologia de elaborare şi de acordare a certificatului energetic al clădirilor existente.

Art. 8. – Societăţile naţionale şi ceilalţi agenţi economici care operează în domeniul producerii şi distribuirii energiei termice pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde de consum vor proceda la:

a) efectuarea de bilanţuri energetice pentru sistemele care asigură alimentarea cu căldură şi cu apă caldă de consum;

b) efectuarea de reglaje periodice ale instalaţiilor de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum;

c) depistarea pierderilor de căldură şi de apă din reţelele de distribuţie pentru alimentarea cu căldură şi cu apă caldă de consum şi efectuarea cu precădere a remedierilor necesare;

d) controlul termoizolaţiei pentru conducte, cazane şi schimbătoare de căldură şi luarea, după caz, de măsuri de remediere sau de înlocuire.

Art. 9. – (1) Pentru reabilitarea termică a clădirilor existente, precizate la art. 3, proprietarii sau administratorii, după caz, vor proceda la:

a) evaluarea stării tehnice a clădirii asupra căreia se intervine, prin:

– contactarea unui birou de consultanţă sau a unei companii de servicii energetice pentru efectuarea auditului energetic, stabilirea procedurii de intervenţie şi a asistenţei tehnice de specialitate necesare, precum şi pentru elaborarea certificatului energetic al clădirii;

– contractarea elaborării expertizei tehnice privind starea clădirii şi instalaţiilor aferente, formularea şi analizarea variantelor de reabilitare şi modernizare;

b) acceptarea soluţiei de reabilitare şi modernizare termică şi a sistemului de finanţare propus prin expertiză tehnică;

c) obţinerea autorizaţiei de construire;

d) contractarea elaborării proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru soluţia stabilită, a graficului de eşalonare în timp a execuţiei lucrărilor;

e) stabilirea modalităţilor de decontare a lucrărilor;

f) stabilirea executantului lucrărilor de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor, conform legislaţiei în vigoare.

(2) La clădirile existente, la care se efectuează lucrări de reducere a riscului seismic, se vor realiza şi lucrări de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente.

(3) Exploatarea clădirilor şi a instalaţiilor reabilitate se face în conformitate cu caietul de sarcini sau cu instrucţiunile de exploatare elaborate de proiectant.

Art. 10. – (1) Activitatea de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor existente şi a instalaţiilor aferente se va asigura de:

a) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pentru

– coordonarea activităţii de elaborare a reglementărilor tehnice din domeniul construcţiilor;

– asigurarea elaborării studiilor şi proiectelor directoare prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) şi d);

– a propune spre aprobare Guvernului programele naţionale anuale de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente;

– stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor şi a persoanelor fizice sau juridice implicate în activitatea de consultanţă, expertizare, proiectare, execuţie şi exploatare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

b) Ministerul Industriei şi Comerţului, prin Agenţia Română pentru Conservarea Energiei şi prin filialele acesteia din ţară, pentru:

– elaborarea de studii prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a);

– elaborarea de studii de fundamentare a reabilitării termice a clădirilor şi încadrarea în politica energetică a statului;

– monitorizarea performanţelor clădirilor reabilitate termic în scopul stabilirii direcţiilor de acţionare şi a politicilor de finanţare;

– iniţierea de acţiuni promoţionale pentru educarea populaţiei pe plan local;

c) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -ANRE, pentru emiterea reglementărilor tehnice cu privire la consumatorii finali de energie termică asigurată din surse de alimentare centralizată;

d) direcţiile şi/sau serviciile de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru:

– eliberarea certificatului energetic al clădirii;

– verificarea şi avizarea documentaţiei de reabilitare termică a clădirilor, finanţate prin bugetul local;

e) administraţia publică locală pentru susţinerea acţiunilor coordonate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, referitoare la formarea unui curent de opinie favorabil economisirii energiei utilizate pentru încălzirea clădirilor şi alimentarea cu apă caldă de consum.

 

CAPITOLUL III

Asigurarea fondurilor şi facilităţilor necesare pentru reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente

Art. 11. – Fondurile necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se intervine şi pentru realizarea măsurilor de reabilitare termică se vor asigura, după cum urmează, prin:

a) alocaţii din bugetele locale în limita prevederilor aprobate de consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii;

b) fonduri proprii ale proprietarilor clădirilor care se reabilitează;

c) atragerea de fonduri de la firmele sau companiile pentru servicii energetice;

d) atragerea de fonduri de la regiile şi firmele de alimentare cu căldură şi apă caldă de consum pentru reabilitarea reţelelor de distribuţie din subsolul clădirilor de locuit şi pentru montarea de contoare;

e) fonduri proprii ale agenţilor economici care au în proprietate sau în administrare clădiri de interes public.

Art. 12. – Proprietarii, persoane fizice şi/sau juridice române, care vor să reabiliteze sau să modernizeze termic clădirile de locuit aflate în proprietate, beneficiază de scutire de taxe la eliberarea certificatului energetic al clădirii şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.

 

CAPITOLUL IV

Obligaţii şi răspunderi

Art. 13. – Executarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor se va realiza cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse de Legea nr. 10/1995.

Art. 14. – În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoarea prezentei ordonanţe Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu consultarea Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, va elabora reglementări tehnice necesare pentru operaţiunile de audit şi expertiza energetică a clădirilor existente.

Art. 15. – Consiliile locale vor lua măsurile organizatorice necesare pentru ca, în termen de 90 de zile de la aprobarea metodologiei de elaborare şi acordare a certificatului energetic, să poată elibera prin compartimentele de specialitate, la cerere, certificatul energetic al clădirilor prevăzute la art. 3, existente în circumscripţia lor.

Art. 16. – După 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se interzic vânzarea/cumpărarea şi asigurarea clădirilor pentru care nu a fost emis certificatul energetic.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 17. – Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice

şi amenajării teritoriului,

Laszlo Borbely,

secretar de stat

p. Ministrul funcţiei publice,

Ioan Onisei

Ministrul industriei şi comerţului,

Radu Berceanu

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remeş

Bucureşti, 30 ianuarie 2000

Nr. 29.