O.U.G. nr.174

privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate

27 noiembrie 2002

M.Of. nr.890/12.12.2002


Art. 1. – Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate şi a instalaţiilor aferente, realizate după proiecte tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane dens populate şi racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul reducerii consumului energetic.

Art. 2. – (1) Clădirile de locuit multietajate se includ în programe anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică, denumite în continuare programe anuale.

(2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei în baza priorităţilor stabilite pe criterii tehnice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Condiţiile de eligibilitate şi criteriile tehnice de selecţie ale clădirilor de locuit multietajate ce se includ în programele anuale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) Consiliile judeţene şi locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sunt obligate să pună la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei datele şi documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) În vederea fundamentării soluţiilor tehnico-economice privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei iniţiază studii, audit şi realizarea de prototipuri, finanţate din fondul constituit potrivit prevederilor art. 40 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi din alte surse constituite în condiţiile legii.

Art. 3. – (1) Măsurile pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate cuprind, de regulă, intervenţii la:

a) pereţi exteriori, inclusiv ferestre şi uşi exterioare, terasă, planşeul peste subsol şi alte elemente structurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirii;

b) instalaţiile de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, aferente clădirii.

(2) Măsurile speciale de reabilitare termică se realizează cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 325/2002, şi reglementările tehnice în domeniu.

Art. 4. – Coordonarea din punct de vedere tehnic a acţiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care va acţiona, în principal, pentru:

a) analiza documentelor necesare fundamentării programelor anuale transmise de consiliile judeţene şi locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a clădirilor de locuit multietajate ce necesită reabilitarea termică şi clasificarea clădirilor pe tipuri de proiecte utilizate la realizarea acestora;

b) elaborarea şi promovarea programelor anuale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate, în vederea aprobării conform prevederilor art. 2 alin. (2).

Art. 5. – Proprietarii clădirilor de locuit multietajate, persoane fizice şi/sau juridice, şi asociaţiile de proprietari/locatari, precum şi persoanele juridice care au în administrare spaţii în aceste clădiri vor acţiona pentru:

a) efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii;

b) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor/locatarilor a deciziei pentru reabilitarea termică a clădirii;

c) proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi de producere a apei calde menajere, aferente clădirii.

Art. 6. – (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor şi ora

şelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.

(2) Consiliile judeţene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti iau măsuri necesare pentru încheierea convenţiilor cu persoanele fizice şi/sau juridice şi asociaţiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit multietajate nominalizate în programele anuale şi pentru derularea acţiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor, cuprinzând auditul energetic, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie.

(3) Conţinutul-cadru al convenţiilor prevăzute la alin. (2), etapele de derulare a acţiunilor privind reabilitarea termică a clădirilor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractante se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) După încheierea convenţiilor prevăzute la alin. (2) contractarea expertizării şi auditului energetic, proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii programelor anuale, împreună cu persoanele fizice şi/sau juridice şi asociaţiile de proprietari/locatari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

Art. 7. – Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea şi auditul energetic, precum şi pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

Art. 8. – Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate se asigură astfel:

a) din credite şi/sau alocaţii de la bugetul de stat, care vor acoperi 85% din cheltuieli, din care 30% se constituie în subvenţie de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, şi din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari/locatari, care va acoperi 15% din cheltuieli, pentru locuinţele proprietate a persoanelor fizice;

b) din bugetele locale, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existente în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale;

c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri proprii, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu această destinaţie, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective;

d) din fondurile proprii ale agenţilor economici, pentru locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, existente în proprietatea sau în administrarea acestora.

Art. 9. – (1) Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale beneficiază de finanţarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică, potrivit art. 7 şi art. 8 lit. a), în condiţiile în care:

a) aprobă în adunarea generală a proprietarilor decizia de intervenţie şi semnează convenţia-cadru cu consiliile judeţene, locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor pentru reabilitarea termică a clădirii;

b) se instituie în favoarea statului ipoteca legală asupra locuinţei;

c) se obligă să restituie la terminarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirii sumele alocate din bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de intervenţie, mai puţin subvenţia prevăzută la art. 8 lit. a), în rate lunare egale, cu o dobândă de 5% pe an şi cu o durată de rambursare de 10 ani de la data recepţiei terminării lucrărilor; în cazul întârzierii la plată a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare.

(2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind restituirea integrală a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat pentru executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a locuinţei, mai puţin subvenţia.

(3) Înscrierea şi radierea ipotecii sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 10. – Înstrăinarea clădirilor de locuit multietajate incluse în programele anuale, pe durata rambursării creditelor acordate pentru lucrări de reabilitare termică, finanţate din credite şi/sau alocaţii de la bugetul de stat, este condiţionată de acordul prealabil al coordonatorilor programelor anuale, în condiţiile preluării obligaţiilor contractuale de către noul proprietar.

Art. 11. – Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 10 sunt lovite de nulitate absolută, buna-credinţă neputând fi invocată în astfel de cazuri.

Art. 12. – În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Contrasemnează:

—————

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 27 noiembrie 2002.