Legea nr. 199

privind utilizarea eficienta a energiei

13 noiembrie 2000

M.Of. nr.577/17.11.2000

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea

unei politici nationale de utilizare eficienta a energiei, în conformitate cu prevederile Tratatului Cartei

energiei, ale Protocolului Cartei energiei privind eficienta energetica si aspectele legate de mediu si cu

principiile care stau la baza dezvoltarii durabile.

(2) Prin prezenta lege se instituie obligatii si se stabilesc stimulente pentru producatorii si

consumatorii de energie, în vederea utilizarii eficiente a acesteia.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, utilizarea eficienta a energiei înseamna a actiona pentru realizarea

unei unitati de produs, bun sau serviciu fara scaderea calitatii sau performantelor acestuia,

concomitent cu reducerea cantitatii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau

serviciu.

 

CAPITOLUL II

Art. 3. – (1) Politica nationala de utilizare eficienta a energiei Art. 3. – (1) Politica nationala de utilizare

eficienta a energiei este parte integranta a politicii energetice a statului si se bazeaza pe urmatoarele

principii:

a) functionarea normala a mecanismelor de piata în domeniul energiei, inclusiv formarea

preturilor dupa criterii concurentiale si o mai buna reflectare a costurilor si beneficiilor legate de mediu;

b) reducerea barierelor în calea promovarii eficientei energetice, stimulându-se astfel

investitiile;

c) promovarea unor mecanisme de finantare a initiativelor în domeniul eficientei energetice;

d) educarea si constientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea

reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs;

e) cooperarea dintre consumatori, producatori, furnizori de energie si autoritatile publice în

vederea atingerii obiectivelor stabilite de politica nationala de utilizare eficienta a energiei;

f) sprijinirea cercetarii fundamentale si aplicative în domeniul utilizarii eficiente a energiei;

g) promovarea initiativei private si dezvoltarea serviciilor energetice;

h) cooperarea cu alte tari în domeniul eficientei energetice si respectarea conventiilor

internationale la care România este parte.

(2) Obiectivul principal al politicii nationale de utilizare eficienta a energiei este obtinerea

beneficiului maxim în întregul lant energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea,

transportul,distributia si consumul diferitelor forme de energie.

(3) Politica nationala de utilizare eficienta a energiei defineste atât obiectivele privind utilizarea

eficienta a energiei, cât si caile pentru atingerea acestor obiective, cu referiri speciale privind:

a) reducerea consumului de energie al României pe unitatea de produs intern brut;

b) cresterea eficientei energetice în toate sectoarele de activitate ale economiei nationale;

c) introducerea tehnologiilor noi cu eficienta energetica ridicata;

d) promovarea surselor noi de energie;

e) reducerea impactului negativ asupra mediului al activitatilor de producere, transport,

distributie si consum al tuturor formelor de energie.

Art. 4. – Politica nationala de utilizare eficienta a energiei se elaboreaza de Agentia Româna pentru

Conservarea Energiei împreuna cu Ministerul Industriei si Comertului si se supune spre aprobare

Guvernului o data cu politica energetica nationala, ca parte a acesteia.

 

CAPITOLUL III

Programe de eficienta energetica

Art. 5. – (1) În scopul realizarii politicii formulate conform art. 4agentii economici care consuma anual o

cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia sa întocmeasca programe

proprii de eficienta energetica, în care vor include:

a) masuri pe termen scurt, de tipul fa ra cost sau cu cost minim, care nu implica investitii

majore;

b) masuri pe termen lung, de 3 pâna la 6 ani, vizând un program de investitii pentru care se

vor întocmi studiile de fezabilitate.

(2) Agentia Româna pentru Conservarea Energiei, prin filialele sale teritoriale, si Ministerul

Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului acorda consultanta gratuita pentru întocmirea programelor,

în acest sens putând, pe termen limitat, sa angajeze experti asociati pentru întocmirea studiilor de

strategie sau a celor de fezabilitate.

Art. 6. – Programele proprii de eficienta energetica vor include actiuni în urmatoarele directii principale:

a) realizarea scenariilor pe termen mediu si lung privind cererea si oferta de energie, care sa

ghideze procesul decizional;

b) aplicarea reglementarilor tehnice si a standardelor nationale de eficienta energetica, care

au ca scop cresterea eficientei echipamentelor producatoare si consumatoare de energie, inclusiv

acelor din domeniul constructiilor si al transportului;

c) promovarea utilizarii celor mai eficiente tehnologii energetice care sa fie viabile din punct de

vedere economic si nepoluante;

d) încurajarea finantarii investitiilor în domeniul eficientei energetice, prin participarea statului

sau a sectorului privat;

e) elaborarea balantelor energetice si formarea unor baze de date energetice necesare pentru

evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, inclusiv pentru calculul indicatorilor de

eficienta energetica;

f) promovarea cogenerarii de mica si medie putere si a masurilor necesare pentru cresterea

eficientei sistemelor de producere, transport si de distributie a caldurii la consumatori;

g) înfiintarea de compartimente specializate în domeniul eficientei energetice la nivelurile

corespunzatoare, care sa aiba personal capabil sa elaboreze, sa implementeze si sa monitorizeze

programe de eficienta energetica;

h) evaluarea impactului negativ asupra mediului.

Art. 7. – (1) Programele proprii de eficienta energetica vor fi avizate de Agentia Româna pentru

Conservarea Energiei si, dupa caz, de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

(2) Sinteza programelor de eficienta energetica pe ansamblul economiei nationale se aproba

anual de Guvern, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului.

 

CAPITOLUL IV

Standarde de eficienta energetica

Art. 8. – (1) La propunerea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, a ministerelor de resort si

a Asociatiei de Standardizare din România se aproba, prin hotarâre a Guvernului, reglementari

tehnice si standarde nationale de eficienta energetica pentru aparate, echipamente, utilaje si

tehnologii cu consum mare de energie, pentru cladiri, precum si pentru alte domenii de activitate.

(2) Prin standardele nationale de eficienta energetica se stabilesc limite minime sau maxime

pentru performantele energetice ale aparatelor, echipamentelor, utilajelor si tehnologiilor utilizate.

Art. 9. – Producatorii si importatorii de aparate, utilaje, echipamente si tehnologii pentru care au fost

elaborate standarde nationale de eficienta energetica nu pot vinde, închiria sau pune în circulatie sub

orice alta forma pe piata româneasca respectivele produse decât cu conditia respectarii standardelor

nationale de eficienta energetica si a certificatului de atestare eliberat conform prevederilor art. 10.

Art. 10. – (1) Producatorii si importatorii de aparate, utilaje, echipamente si tehnologii, pentru care au

fost elaborate standarde nationale de eficienta energetica, au obligatia de a solicita efectuarea

încercarilor si masuratorilor stabilite prin actele normative în vigoare pentru certificarea conformitatii.

(2) Încercarile si masuratorile vor fi efectuate de institutiile acreditate în acest sens de Agentia

Româna pentru Conservarea Energiei. Dupa efectuarea încercarilor si masuratorilor institutia

acreditata elibereaza certificate producatorilor si importatorilor ale caror produse satisfac standardele

nationale obligatorii de eficienta energetica.

(3) Procedura de certificare si de atestare se aproba prin acelasi act normativ prin care se

aproba standardul.

Art. 11. – Standardele nationale de eficienta energetica pentru aparate, utilaje, echipamente si

tehnologii, standardele pentru cladiri, precum si cele pentru alte domenii de activitate intra în vigoare

si devin obligatorii la un an de la data publicarii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. – Eliberarea autorizatiei de constructie pentru toate cladirile noi si pentru consolidarea celor

existente se va face si cu respectarea standardelor nationale de eficienta e nergetica.

 

CAPITOLUL V

Atributii si raspunderi

Art. 13 . – (1) Agentia Româna pentru Conservarea Energiei este organul de specialitate al

administratiei publice centrale în domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridica, autonomie

functionala, organizatorica si financiara, aflat în subordinea Guvernului, cu finantare de la bugetul de

stat si extrabugetara, inclusiv externa.

(2) Modul de organizare si functionare a Agentiei Române pentru Conservarea Energiei se

aproba prin hotarâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei

legi, avându-se în vedere urmatoarele atributii si raspunderi principale:

a) elaborarea, implementarea si monitorizarea politicii nationale si a programelor de utilizare

eficienta a energiei;

b) cooperarea cu institutiile si organismele interne si internationale în vederea utilizarii

eficiente a energiei si reducerii impactului negativ asupra mediului;

c) elaborarea de standarde, norme si reglementari tehnice în scopul cresterii eficientei

energetice pentru aparate, echipamente, utilaje si tehnologii de producere, transport, distributie si

consum de energie, pentru cladiri, precum si pentru alte domenii de activitate;

d) acreditarea institutiilor care efectueaza încercarile si masuratorile pentru certificarea

respectarii standardelor nationale de eficienta energetica;

e) atestarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul de a realiza bilanturi energetice;

f) coordonarea programelor de eficienta energetica finantate de institutii sau organizatii

internationale în baza unor acorduri guvernamentale;

g) evaluarea tehnica si avizarea proiectelor de investitii în domeniul eficientei energetice,

pentru care se cere finantare din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului ene rgetic si din alte

surseinterne si externe;

h) cooperarea cu institutiile abilitate, în vederea realizarii balantelor energetice si formarii unor

baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta în domeniul energiei, a

realizarii unor scenarii pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia acestui raport, inclusiv a

calculului indicatorilor de eficienta energetica;

i) acordarea de consultanta gratuita autoritatilor administratiei publice locale în elaborarea si

aplicarea proiecte lor de crestere a eficientei energetice, administratorilor cladirilor publice, ai celor cu

destinatia de locuinta si agentilor comerciali;

j) elaborarea si coordonarea programelor de pregatire si instruire, precum si atestarea

personalului cu atributii în domeniul gestiunii energiei;

k) avizarea programelor proprii de eficienta energetica, întocmite de consumatori.

Art. 14. – (1) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului coordoneaza activitatea de stabilire

si elaborare a standardelor nationale de eficienta energetica pentru cladiri si stabileste criteriile,

procedurile si conditiile pentru calculul coeficientului de transfer de caldura al materialelor de

constructii si al coeficientului de transfer global al cladirilor.

(2) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, în cooperare cu Agentia Româna

pentru Standardizare, cu consultarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, emite

reglementari tehnice si standarde nationale de eficienta energetica pentru acordarea certificatului

energetic pentru cladiri.

Art. 15. – Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, în cooperare cu Agentia Româna pentru

Conservarea Energiei, controleaza comercializarea aparatelor, utilajelor si echipamentelor energetice

destinate consumatorilor casnici si informeaza Guvernul despre respectarea legislatiei în vigoare.

CAPITOLUL VI

Obligatiile consumatorilor de energie

Art. 16. – Consumatorii de energie sunt obligati:

a) sa respecte reglementarile tehnice si standardele nationale în vigoare privind proiectarea,

construirea, exploatarea, întretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie,

precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control;

b) sa dispuna de un sistem propriu de evidenta si monitorizare a consumurilor energetice si sa

puna la dispozitie institutiilor abilitate informatii privind consumurile energetice si indicatorii de eficienta

energetica.

Art. 17. – (1) Consumatorii care folosesc mai mult de 200 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa

întocmeasca, la fiecare 2 ani, un bilant energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata.

(2) Consumatorii care folosesc mai mult de 1.000 tone echivalentpetrol pe an sunt obligati:

a) sa numeasca un responsabil pentru energie;

b) sa efectueze anual un bilant energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata;

c) sa elaboreze programe de masuri pentru reducerea consumurilor energetice, potrivit art. 5

alin. (1), incluzând investitiile pentru care se întocmesc studii de fezabilitate.

(3) Autori tatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000

de locuitori au obligatia sa întocmeasca programe proprii de eficienta energetica, conform prevederilor

art. 5alin. (1).

Art. 18 . – (1) Agentii economici cu activitate de producere, transport sau distributie a combustibililor si

energiei sunt obligati sa ia masuri pentru:

a) reducerea consumului propriu de combustibili si energie;

b) promovarea energiei solare, eoliene, geotermale, a biomasei, a biogazului si a energiei

produse din deseuri menajere;

c) organizarea de actiuni demonstrative si promotionale în domeniul utilizarii eficiente a

combustibililor si a diferitelor forme de energie.

(2) Societatile de transport, precum si alte societati care detin mai mult de 10 au tovehicule au

obligatia sa dezvolte programe de monitorizare si gestiune a consumului de energie pentru grupul de

vehicule detinut.

Art. 19. – Administratorii cladirilor aflate în proprietate publica au obligatia sa ia masuri pentru:

a) utilizarea eficien ta a sistemului de încalzire si climatizare;

b) utilizarea materialelor de constructie eficiente energetic;

c) utilizarea rationala a iluminatului interior;

d) utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie;

e) realizarea unui bilant energetic pentru cladirile cu suprafata desfasurata mai mare de 1500

m2 , o data la 5 ani, bilant întocmit de o persoana fizica sau juridica autorizata în acest sens;

f) cresterea eficientei energetice potrivit reglementarilor emise în baza prezentei legi.

 

CAPITOLUL VII

Stimulente fiscale si financiare pentru activitati care conduc la cresterea eficientei energetice

Art. 20. – Agentii economici si unitatile din subordinea autoritatilor administratiei publice locale pot

finanta lucrari pentru cresterea eficientei energetice din surse proprii, din surse constituite din cote din

profit destinate special pentru aceste investitii, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului

energetic, constituit prin Legea nr. 136/1994 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.29/1994

privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, cu

modificarile ulterioare, din ajutoare de stat conform legii, din investitii realizate de terti sau prin

cofinantare, precum si prin credite.

Art. 21. – (1) Pentru realizarea obiectivelor propuse de prezenta lege si pentru facilitarea investitiilor

care au ca scop principal cresterea eficientei energetice consumatorii de energie pot beneficia de

sprijin financiar din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, instituit conform Legii nr.

136/1994, dar nu mai mult de50% din acest fond.

(2) Finantarea proiectelor de eficienta energetica din Fondul special pentru dezvoltarea

sistemului energetic se aproba de Guvern, la propunerea Agentiei Române pentru Conservarea

Energiei, o data cu aprobarea sintezei programelor de eficienta energetica conform art. 7alin. (2).

Art. 22. – (1) Pentru cotele din profit alocate investitiilor destinate cresterii eficientei energetice se

acorda scutire la plata impozitului pe profit.

(2) Creditele pentru lucrari de crestere a eficientei energetice se acorda cu o dobânda de

maximum 75% din cea stabilita de banci, diferenta urmând sa fie asigurata prin alocatii anuale de la

bugetul de stat.

(3) Importurile de aparate, utilaje, echipamente si tehnologii destinate realizarii proiectelor de

crestere a eficientei energetice beneficiaza de scutire de taxe vamale, cu conditia obtinerii avizului

favorabil al Agentiei Române pentru Conservarea Energiei.

(4)Societatile comerciale de management si servicii energetice, a caror activitate se

încadreaza în prevederile art. 3 alin. (1) lit. g), pot beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe

profit pe o perioada de 5 ani de la data înfiintarii, iar pentru cele existente, de la data intrarii în vigoare

a prezentei legi. Atributiile, structura si criteriile de eligibilitate ale acestor societati comerciale vor fi

stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 23. – Cuantumul si procedura de acordare a stimulentelor fiscale si financiare prevazute la art. 20-

22 se aproba prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Agentiei Române pentru Conservarea

Energiei.

 

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni

Art. 24 . – Constituie contraventii, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii

penale, sa poata fi considerate infractiuni, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre managerii societatilor, de catre autoritatile administratiei publice

locale si de catre administratorii cladirilor publice a prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6, 16,17, ale art.

18 alin. (2) si ale art. 19 lit. e);

b) nerespectarea standardelor nationale de eficienta energetica potrivit art. 10;c)

nerespectarea prevederilor art. 9.

Art. 25. – (1) Contraventiile prevazute la art. 24 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevazute la lit. a);

b) cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevazute la lit. b);c) cu amenda de la

8.000.000 lei la 15.000.000 lei si cu confiscarea bunurilor respective, cele prevazute la lit. c).

(2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 26 . – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor, inclusiv masura confiscarii, se fac de

personalul împuternicit de Agentia Româna pentru Conservarea Energiei.

Art. 27. – Prevederile art. 24 si 25 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si

sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 28 . – Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Art. 29 . – În termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi Agentia Româna pentru

Conservarea Energiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va supune spre aprobare Guvernului normele

metodologice de aplicare a acesteia.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 9 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor

art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 10 octombrie 2000, cu respectarea

prevederilor art. 74 alin. (2) dinConstitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 13 noiembrie 2000.Nr. 199.